O projekcie 2009

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w 2009r. realizuje projekt systemowy pod nazwą Projekt ,,Nowe umiejętności- nowe możliwości” aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę bardziej zintegrowanego systemu pomocy klientom korzystającym ze wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach.

OKRES REALIZACJI: 04.05.2009- 31.12.2009

CEL  GŁÓWNY PROJEKTU:

Ograniczenie marginalizacji rodzin i osób, oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Wzmocnienie samooceny

2. Wzrost aktywności społecznej i zawodowej
3. Wzrost kompetencji życiowych w tym opiekuńczo wychowawczych

4. Wzrost umiejętności społeczno- zawodowych

5. Zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy.

ODBIORCY PROJEKTU - grupa docelowa:

Uczestnikiem projektu może być osoba, które spełnia równocześnie poniższe kryteria:

 1. nie pracuje
 2. jest w wieku aktywności zawodowej
 3. korzysta z pomocy społecznej,

W projekcie bierze udział 30 osób

I grupę stanowią:

 • osoby bezrobotne
 • nie pracujące
 • w wieku aktywności zawodowej
 • korzystające z pomocy społecznej
  z  którymi pracownicy socjalni zawrą kontrakty socjalne.

II grupę stanowią:

 • osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi, a powracające na rynek pracy
 • w wieku aktywności zawodowej
 • korzystające z pomocy społecznej z którymi pracownicy socjalni zawrą kontrakty socjalne

DZIAŁANIA W PROJEKCIE.

W ramach  realizacji projektu  zastosowane są trzy instrumenty aktywnej integracji:


1. INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Grupa  I:

-> Integracja społeczna, obejmująca:

 • warsztaty psychoedukacyjne -„Umiejętności interpersonalne” (20 h)

-> Integracja zawodowa, obejmująca:

 • warsztaty aktywizacji zawodowej- „Aktywny na rynku pracy” (20 h)

Grupa  II:

-> Program integracji społecznej, obejmujący:

 • warsztaty pedagogiki- Szkoła rodzica (20h)
 • warsztaty aktywizacji zawodowej- „Aktywny na rynku pracy” (20 h)

INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKAYJNEJ

 • Szkolenia zawodowe (wg zapotrzebowania klientów i możliwości OPS)

Szkolenia w zawodzie:

Bukieciarz florysta

Opiekun osoby starszej

oraz inne

Wszyscy uczestnicy i ich otoczenie (dzieci, rodzina itp.) mogą także skorzystać z:

 • Pracy socjalnej – mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

ZAKŁADANE REZULTATY:

Rezultaty twarde:

 • Zostanie podpisanych 30 kontraktów socjalnych
 • 20 uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w zajęciach umiejętności społecznych
 • 20 uczestników ukończy szkolenie z aktywnych form poszukiwania pracy
 • 18 uczestników otrzyma certyfikaty kwalifikacji zawodowych
 • 20 osób ukończy udział w projekcie

Miękkie-osiągnięte w obszarach:

Rezultaty miękkie:

- Poprawa samooceny

- Wzrost umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

- Zwiększenie motywacji

- Wzrost wiary we własne siły

Osiągnięcie zakładanych rezultatów w pełni przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu, gdyż u uczestników wzrosną kompetencje życiowe i umiejętności zawodowe, umożliwiające im integrację społeczną, w tym na powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań. Ma charakter długofalowy ponieważ zaktualizowana wiedza i nabyte umiejętności zwiększą potencjał uczestników oraz ich szanse na wejście lub powrót na rynek pracy.