O projekcie 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w 2011 r. realizuje projekt systemowy pod nazwą: Projekt ,,Nowe umiejętności- nowe możliwości” aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt jest projektem pracy socjalnej w środowiskach rodzinnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OKRES REALIZACJI: 01.04.2011- 31.12.2011

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Ograniczenie marginalizacji rodzin i osób, oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Wzmocnienie samooceny
 2. Wzrost kompetencji życiowych w tym opiekuńczo wychowawczych
 3. Wzrost umiejętności społecznych i zawodowych
 4. Zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy.

ODBIORCY PROJEKTU - grupa docelowa:

Uczestnikiem projektu może być osoba, które spełnia równocześnie poniższe kryteria:

 1. jest bezrobotna i/lub nieaktywna zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną
 2. jest osobą zatrudnioną
 3. jest w wieku aktywności zawodowej
 4. korzysta z pomocy społecznej,

DZIAŁANIA W PROJEKCIE.

W ramach realizacji projektu zastosowane są trzy instrumenty aktywnej integracji:

I. Instrumenty aktywizacji społecznej.

Uczestnik projektu zostanie objęty min. dwoma instrumentami w ramach tej grupy instrumentów:

a. organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową- 20 osób

b. organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych- 10 osób

c. organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę- 10 osób

II. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej.

Uczestnik projektu w zależności od potrzeby zostanie skierowany do jednego z poniższych działań:

a. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (o ile wystąpi)

b. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, lub zdobywaniu nowych kompetencji

III. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

Ten instrument zostanie zrealizowany o ile wystąpi zapotrzebowanie na tego rodzaju działania wśród uczestników projektu:

a. skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku
z możliwością podjęcia zatrudnienia

b. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób.

Wszyscy uczestnicy i ich otoczenie (dzieci, rodzina itp.) mogą także skorzystać z:

 • Pracy socjalnej – mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
 • Opieki nad dziećmi w czasie trwania szkoleń- podczas szkoleń będzie organizowana opieka nad dziećmi uczestników. Zajęcia będzie prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 • Zasiłki i pomoc w naturze- uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i/lub pomoc w naturze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.