O projekcie 2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w 2012 r. realizuje projekt systemowy pod nazwą: Projekt ,,Nowe umiejętności- nowe możliwości” aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt jest projektem pracy socjalnej w środowiskach rodzinnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OKRES REALIZACJI: 01.02. 2012 r. – 31.12. 2012 r.

CEL  GŁÓWNY PROJEKTU:

Ograniczenie marginalizacji rodzin i osób, oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo w tym z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem  lub osobą zależną,

oraz zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym art.7 ustawy o pomocy społecznej , będących w wieku aktywności zawodowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Wzmocnienie samooceny
  2. Wzrost kompetencji życiowych w tym opiekuńczo wychowawczych
  3. Wzrost umiejętności społecznych i zawodowych
  4. Zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy.

ODBIORCY PROJEKTU - grupa docelowa:

Uczestnikiem projektu może być osoba, które spełnia równocześnie poniższe kryteria:

  1. jest bezrobotna i/lub nieaktywna zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną
  2. zatrudniona, zagrożona wykluczeniem społecznym art.7 ustawy o pomocy społecznej
  3. jest w wieku aktywności zawodowej
  4. korzysta z pomocy społecznej.

REKRUTACJA:

Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie etapowo:

1. Ogłoszenie rekrutacji uczestników do projektu  przez gazetę lokalną, akcję informacyjną prowadzona przez pr. socjalnych

2. Indywidualne spotkania z kandydatami, którzy zgłoszą swoją gotowość do uczestnictwa w projekcie . Podczas spotkania zostanie:

-przedstawiony główny cel i założenia projektu,

-rozdanie ankiet rekrutacyjnych,

-rozdanie oświadczeń o ochronie danych osobowych,

-rozdanie oświadczeń o nie korzystaniu z innych form wsparcia w ramach EFS,

-zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

3. Kwalifikacja kandydatów na uczestników projektu:

a) dokumenty złożone w biurze projektu będą przekazywane do poszczególnych pr. socjalnych

b) ocena kandydata dokonana poprzez pr. socjalnego- weryfikacja dokumentacji przy pomocy formularza oceny, którego celem jest określenie zdolności  do zawarcia kontaktu socjalnego oraz rzetelność składanych oświadczeń,

c) ocena kandydata przez biuro projektowe ( formularz oceny formalnej – celem sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów, rzetelności wypełniania ankiet rekrutacyjnych)

d) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy osób rezerwowych ( listy uczestników zostaną utworzone na podstawie ilości zdobytych punków przyznanych przez biuro projektu  na podstawie : ankiety rekrutacyjnej, formularza oceny pr. socjalnego, jak również formularza oceny formalnej, następnie będzie decydować kolejność składanych ankiet).

d) zatwierdzenie przez Dyrektor OPS listy uczestników projektu i listy rezerwowej.

4. Podpisanie przez uczestnika Deklaracji udziału w projekcie.

5. Podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE.

Każdy z zakwalifikowanych 45 uczestników projektu zostanie objęty kontraktem socjalnym oraz  Inst. Aktywnej Integracji:

- 30 Osób rozpoczynających udział w projekcie – min 3 inst. aktywnej integracji

- 15 Osób powracających do projektu min 2 inst. aktywnej integracji

A. „Instrumenty aktywizacji społecznej” w tej grupie instrumentów 30 osób  rozpoczynających udział w projekcie zostanie objętych min. dwoma inst. w ramach tej grupy inst. :

W ramach pierwszego inst.: organizacja i sfinansowanie poradnictwa i wsparcia grupowego i indywidualnego  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających w tym powrót na rynek pracy
i aktywizację zawodową.

W ramach drugiego inst. 30 osób zostanie skierowanych na zajęcia w tym:

-organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego,

-organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę.

W ramach aktywizacji społ.  (45 osób w tym 30 rozpoczynających i 15 powracających do projektu) zostaną zrealizowane  vouchery na usługi zdrowotne.

W ramach aktywnej integracji doposażone zostaną pomieszczenia na ul. Dąbrowskiego, w których odbywać się będą zajęcia w ramach aktywizacji społecznej.

B. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej.

45 osób zostanie skierowanych na:

skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, lub zdobywaniu nowych kompetencji  i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową

C. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej

Ten instrument zostanie zrealizowany o ile wystąpi zapotrzebowanie na tego rodzaju działania wśród uczestników  projektu: skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej, dla rodzin lub osób.

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

W ramach: organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym : planujemy

  • zorganizowanie pikniku rodzinnego dla uczestników projektu i ich rodzin min. 70 os.
  • zorganizowanie jednodniowej wycieczki  dla uczestników projektu wraz z dziećmi min. 50 osób do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

PRACA SOCJALNA

Wszyscy uczestnicy 45 osób i ich otoczenie będą mogli skorzystać z pracy socjalnej- mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.