O projekcie 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w 2013 r. realizuje projekt systemowy pod nazwą: Projekt ,,Nowe umiejętności- nowe możliwości” aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt jest projektem pracy socjalnej w środowiskach rodzinnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OKRES REALIZACJI: 01.03. 2012 r. – 30.11. 2013 r.

CEL  GŁÓWNY PROJEKTU:

Ograniczenie marginalizacji rodzin i osób, oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i/lub zatrudnionych w tym z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem  lub osobą zależną, zagrożonych wykluczeniem społecznym art.7 ustawy o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Wzmocnienie samooceny i motywacji do zmiany.
 2. Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 3. Podnoszenie kompetencji zawodowych.

ODBIORCY PROJEKTU - grupa docelowa:

Uczestnikiem projektu może być osoba, które spełnia równocześnie poniższe kryteria:

 1. korzysta z pomocy społecznej,
 2. zatrudniona, zagrożona wykluczeniem społecznym art.7 ustawy o pomocy społecznej,
 3. jest bezrobotna i/lub nieaktywna zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem
  lub osobą zależną,
 4. jest w wieku aktywności zawodowej.

REKRUTACJA:

Rekrutacja uczestników projektu na rok 2013 i 2014:

 1. Ogłoszenie rekrutacji na ucz. do projektu przez akcję plakatową i akcję informacyjną prowadzona przez pracowników socjalnych.
 2. Indywidualne spotkania z kandydatami, którzy zgłosili swa gotowość
  do uczestnictwa w projekcie. Podczas spotkań zostanie:

- przedstawiony główny cel projektu,

- rozdanie ankiet rekrutacyjnych.

 1. Kwalifikacja kandydatów na uczestników projektu:

- dokumenty złożone w biurze projektu będą przekazywane do poszczególnych
pracowników socjalnych, następnie odbędą się spotkania Dyrekcji OPS
z pracownikami socjalnymi i weryfikacja kandydatów.

- wyłonienie grupy docelowej opartej na analizie każdego kandydata i przeanalizowaniu
sytuacji rodzinnej, materialno – bytowej, jak również motywacji do zmian.

- stworzenie listy potencjalnych uczestników projektu oraz listy osób rezerwowych
(listy  uczestników zostaną stworzone na podstawie protokołu z oceny sporządzonego
na     spotkaniu zespołu rekrutacyjnego)

- spotkanie z osobami, które przeszły etap rekrutacji do projektu, zapoznanie
z regulaminem uczestnictwa, wypełnienie kwestionariusza oraz  podpisanie
oświadczeń, deklaracji        udziału   w projekcie.

- zatwierdzenie przez Dyrektor OPS listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej,

- podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE.

Każdy z zakwalifikowanych 43 uczestników projektu zostanie objęty kontraktem socjalnym oraz  Inst. Aktywnej Integracji (lata2013-2014):

- min. 35 osób rozpoczynających udział w projekcie – min 3 instrumenty aktywnej
integracji

- max.  8 Osób powracających do projektu – min 2 inst. aktywnej integracji

A. „INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

w tej grupie instrumentów minimum 34 osób (podział na dwie grupy) rozpoczynających udział w projekcie zostanie objętych dwoma instrumentami.
W ramach pierwszego instrumentu 17 osób zostanie skierowanych na „Trening umiejętności wychowawczych i opiekuńczych” w tym:

„organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych,
w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), konsultantów rodzinnych, mediatorów itp.”

W ramach drugiego instrumentu 17 osób zostanie skierowanych na „Trening umiejętności interpersonalnych” w tym:

„organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę.

W ramach aktywizacji społ. o ile wystąpi taka konieczność stwierdzona na podstawie ankiet 43 osoby, w tym minimum 35 rozpoczynających i maksymalnie 8 powracających do projektu będzie miało możliwość skorzystania z voucherów na samodzielny zakup usług społecznych.

B. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ.:

43 osoby zostaną objęte :


„skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym, lub zdobywaniu nowych kompetencji  i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna)”

C. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W ramach tej grupy instrumentów 43 osoby zostaną objęte:

„Usługi wspierające aktywizację zawodową, organizacja i sfinansowanie usług wspierających w tym trenera pracy, konsultacje z doradcą zawodowym.”

D. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ

Ten instrument zostanie zrealizowany o ile wystąpi zapotrzebowanie na tego rodzaju działania wśród uczestników  projektu:

„skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej, dla rodzin lub osób.”

Oprócz zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec wszystkich uczestników projektu sfinansowane będą :

 • koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną, koszty zakupy materiałów dydaktycznych wykorzystywanych z czasie opieki nad dziećmi,
 • koszty ubezpieczenie zdrowotnego ,
 • kosztu dojazdu i wyżywienia uczestnika projektu jak i dzieci będących pod opieka w ramach Aktywnej Integracji
 • skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych.

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

W ramach: organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach
i spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym : planujemy

 • zorganizowanie dwóch pikników rodzinnych dla ucz. projektu wraz z otoczeniem – min.30 osób,
 • zorganizowanie jednodniowej wycieczki  dla uczestników projektu wraz
  z otoczeniem – min. 30 osób

PRACA SOCJALNA

Wszyscy uczestnicy projektu i ich otoczenie będą mogli skorzystać z pracy socjalnej- mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych
lub pomocy w naturze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Plan wsparcia finansowego będzie dołączony do kontraktu, oraz zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka. Środki będą stanowiły wkład własny Naszego Ośrodka do projektu.